Home > New
Back to top

Bilingual Assistance for MMSD Enrollment Available in Libraries August 20

Aug 16, 2021
Bilingual help available at select Madison Public Libraries for MMSD enrollment 2021-2022

Madison Metropolitan School District is offering off-site language support for Spanish and Hmong-speaking families who are enrolling students for the 2021-2022 school year. On Friday, August 20 families can drop into the following libraries from 10AM-4PM to get help from a Bilingual Resource Specialist in processing their online enrollment:

Goodman South Madison Library [SPANISH]

2222 S Park St, Madison, WI 53713

Hawthorne Library [SPANISH]

2707 E Washington Ave, Madison, WI 53704

Pinney Library [SPANISH]

516 Cottage Grove Rd, Madison, WI 53716

Lakeview Library [SPANISH + HMONG]

2845 N Sherman Ave, Madison, WI 53704

Learn more about what you'll need for enrollment at MMSD schools: https://www.madison.k12.wi.us/registration-enrollment

 

Este viernes 20 de agosto, varias de nuestras bibliotecas servirán como lugares donde las familias pueden obtener apoyo de idiomas para la inscripción fuera del sitio para MMSD. Los especialistas en recursos bilingües de español/inglés estarán en las bibliotecas Goodman South Madison, Hawthorne, Lakeview y Pinney de 10 a. m. a 4 p. m. para ayudar a que los niños se inscriban. Obtenga más información sobre cómo inscribir a su estudiante aquí: https://www.madison.k12.wi.us/registration-enrollment

 

Hnub Friday no, Tsev Saib Ntawv August 20 Lakeview yuav ua ib qho chaw pab cuam rau cov tsev neeg kom tau txais kev pab txhawb txog kev txhais lus rau kev sau npe rau MMSD uas yog nyob sab nrauv. Yuav Muaj Lub Chaw Txhais Lus Hmoob nyob rau ntawm Tsev Saib Ntawv Lakeview txij thaum 10 Teev Sawv Ntxov-4 Teev Tsaus Ntuj. Nrhiav yam uas koj xav tau rau kev sau npe rau koj tus tub ntxhais kawm nyob ntawm nov: https://www.madison.k12.wi.us/registration-enrollment